Informació addicional sobre la protecció de dades

 

MARC NORMATIU

El model de gestió de la privacitat i la protecció de dades de l’Ajuntament de Celrà es fonamenta en el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes, i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE.

 

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat: Ajuntament de Gironella

Adreça postal: Plaça de la Vila, 13 – 08680 Gironella

Telèfon: 938250033

Adreça electrònica: gironella@gironella.cat

 

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A l’Ajuntament de Gironella tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar la matrícula i l’enviament de comunicacions relacionades amb la Llar d’Infants Estel Gironella – Bassacs. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

 

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades facilitades es conservaran durant el temps estrictament necessari per a les finalitats del tractament i fins que existeixi un interès mutu en mantenir la finalitat del mateix, sempre i quan l’usuari no hagi revocat el seu consentiment, i en tot cas, seguint com a criteri el principi de minimització de dades contemplat a la normativa aplicable.

 

Els criteris que s’aplicaran per a la conservació de les dades proporcionades per l’usuari seran les següents: obligació legal; duració de la relació contractual, si s’escau, i les responsabilitats derivades d’aquesta relació; sol·licitud de supressió de les dades personals per part dels interessats.

 

Quan el seu ús ja no sigui necessari, les dades personals seran bloquejades i quedaran a disposició de les autoritats competents durant el temps i als efectes legals establerts en la normativa aplicable. Un cop transcorregut aquest termini, es procedirà a la supressió de les dades aplicant les mesures de seguretat adequades.

 

Quina és la legitimització per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades és el consentiment per parts dels interessats; o bé la relació de base contractual quan a través d’aquest vincle s’obté la qualificació jurídica de client.

 

Si heu marcat la casella corresponent, la base legal per enviar publicitat sobre altres productes i serveis és el vostre consentiment, que podeu retirar en qualsevol moment, sense que la retirada del consentiment per a aquesta finalitat condicioni l’execució del contracte de subscripció.

 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades es comunicaran a altres entitats de l’Ajuntament de Gironella per a finalitats administratives vinculades al tractament de dades personals.

 

Quins són els vostres drets?

  • Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si a l’Ajuntament de Gironella estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.
  • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals es van recollir.
  • En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
  • Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l’elaboració de perfils. L’Ajuntament de Gironella deixarà de tractar les dades, tret els motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.
  • En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i transmetre’ls a un altre responsable.

Com podeu exercir els drets?

Mitjançant un escrit adreçat a Ajuntament de Gironella, Pl. De la Vila, 13 – 08680 Gironella.

 

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentat una reclamació davant l’Agencia Catalana de Protecció de dades. També la podeu presentar amb caràcter previ davant del delegat de protecció de dades (indicar mitjans electrònics de contacte o adreça).

 

Epígraf “Categories de dades”

La informació corresponent a aquest epígraf, que només s’ha de facilitar si les dades no han estat obtingudes de la persona interessada, s’ha d’oferir a la primera capa.

Epígraf “Procedència”

La informació corresponent a aquest epígraf, que només s’ha de facilitar si les dades no han estat obtingudes de la persona interessada, s’ha d’oferir a la primera capa.